Projekt k repozitáru - Github: Monitor teplôt vlhkostí
Pri záujme o vyskúšanie webového rozhrania s vašim hardvérom kontaktovať na: martinius96@gmail.com
Arduino Ethernet Monitor Teplota Vlhkosť Kúrenie PHP MySQL

Hardvér pre projekt - Riadiaci mikrokontróler + prenosová technológia Ethernet


Riadiaci mikrokontróler Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560
Ethernet shield Wiznet W5100
Ethernet Wiznet W5100

Použité senzory v projekte pre záznam údajov


Teplotný senzor DS18B20 v puzdre TO-92
DS18B20 - TO-92
Teplotný senzor DS18B20 - vodotesné vyhotovenie
DS18B20 - vodotesný
Senzor teploty a vlhkosti - DHT22 (AM2302)
DHT22
Senzor teploty a vlhkosti - Bosch BME280
Bosch BME280
Senzor teploty a vlhkosti - Sensirion SHT21
Sensirion SHT21

Príklady elektromagnetických ventilov - solenoidov pre radiátor

Elektromagnetický solenoidový ventil Danfoss - Arduino + Ethernet - monitor - teplota - kúrenie
Danfoss EV225B DN 20
Elektromagnetický solenoidový ventil TORK - Arduino + Ethernet - monitor - teplota - kúrenie
TORK T-GZN104 DN 20

Monitor teplôt, vlhkostí, vstupov a výstupov v domácnosti


Systém postavený na webovom rozhraní v PHP, ktoré prijíma dáta z mikrokontrolérov Arduino Mega 2560 + Ethernet Wizet W5100 shield a ponúka vizualizácie autorizovanému používateľovi, ktorý sa do systému prihlási. Webový backend ukladá namerané údaje z mikrokontrólerov Arduino do MySQL databázy v minútových intervaloch. Do systému sú integrované dva moduly. Každý z modulov ovláda samostatné Arduino Mega, prihlásený používateľ vidí oba moduly a môže k nim vykonávať akcie z webového rozhrania. Systém používa prihlásenie s registráciou a centrálne webové rozhranie pre správu a ovládanie oboch modulov, ktoré v systéme jestvujú. Možnosť meniť prihlasovacie údaje, registrovať nových používateľov s autorizáciou k plnej funkcionalite webovo orientovaného systému.
Modul 1 - BYT:

 • Monitor a záznam 4x vlhkosť a 12x teplota (8x DS18B20, 1x SHT21, 1x BME280, 2x DHT22) - 4x OneWire zbernica - rozloženie senzorov na zbernice (2, 4, 1, 1). OneWire zbernice sú v prehľade odlíšené iným farebným pozadím pre jednoznačné rozlíšenie, do ktorej senzory patria

 • Modul 2 - KOTOLŇA:
 • Monitor 16x teplôt (16x DS18B20) - 7x OnxeWire zbernica - rozloženie senzorov na OneWire zbernice (2, 2, 2, 2, 2, 2, 4), 8x IO vstup (voliteľný používateľov) - možno využiť na kontrolu stavov ventilov, ktoré sú ovládané z výstupov (či reálne k otvoreniu / zatvoreniu solenoidu došlo), 8x IO výstup pre solenoidy/relé, ktoré ovládajú ventil radiátora.
 • Každý možno nastaviť na príslušný teplomer danej miestnosti.

 • Modul 2 riadi výstupy (v celkovom počte 8 ks) automatickým režimom pre vykurovanie (na spôsob izbového termostatu) s navoleným teplomerom a cieľovou teplotou (bez hysterézy). Okrem toho je možné riadiť výstupy tohto moduluaj manuálne ZAP/VYP natvrdo. Modul 2 neovláda kotol, ani k tomu nie je určený! Ovláda iba radiátory, respektíve ich ventily - solenoidy nezávisle na vykurovaní, či aktivite kotla.
  Webové rozhranie ďalej umožňuje:
 • Prezrieť aktuálny stav webservera (konektivita HTTP, spojenie s MySQL databázou).
 • Počet záznamov v MySQL databáze každého z modulov.
 • Zmena názvov každého vstupu/výstupu, teplomera, vlhkomera.
 • V reálnom čase dokáže systém vizualizovať posledné namerané dáta pre používateľa aj s časovou značkou.
 • Štatistika nameraných údajov historicky v tabuľke, v grafickej vizualizácii čiarovými grafmi za 24h / 7 dní / 30 dní.
 • Reprezentácia v budíkových (gauge) vizualizáciách - priemer nameraných údajov, maximá a minimá za 24h, 7 dní, 30 dní.
 • Výpis a zmazanie logu systému, ktorý ukladajá dáta o chybných senzoroch, chybne nameraných dátach, zdrojové kódy pre obe Arduino dosky priamo vo webovom rozhraní, ktoré vygeneruje zdrojový kód podľa adresy webservera a umiestnenia súboru.
 • Systém funguje na HTTP protokole, ktorý obe Arduino dosky podporujú, HTTPS nie je možné využiť, nakoľko ho Arduino dosky nepodporujú a nemajú dostatočný výkon pre kryptografické výpočty.
 • Arduiná posielajú dáta ako HTTP POST request na webserver. PHP je validné pre verzie 5.6 i 7+.
 • Vo webovom rozhraní sú dostupné aj schémy zapojenia s popisom jednotlivých zberníc, zdrojové kódy pre tieto mikrokontroléry (nakoľko sa využíva viacero zberníc na OneWire, schéma je o niečo zložitejšia, možno nie vhodné pre úplného laika.) Zdrojové kódy sú vygenerované webserverom na základe toho, na akej doméne je táto .php podstránka spustená.
 • Zdrojový kód tak stačí nahrať a uvidíte dáta na tomto webovom rozhraní. Možno použiť DHCP (default) / statickú IPv4 v LAN sieti pre konektivitu.
 • Nevyužíva sa Bearer Token / API KEY ani iný typ autentizácie.
 • Moduly fungujú nezávisle na sebe. Výpadok modulu ochromí iba daný modul, nie celý webový systém.

  MODUL 1 - BYT - Vývody - Arduino Mega 2560

  Zbernica Vývod
  I2C SDA, SCL (Hardware)
  Digital (DHT22) D2
  Digital (DHT22) D3
  OneWire A D5
  OneWire B D6
  OneWire C D7
  OneWire D D8

  MODUL 1 - BYT - Senzory a zbernice

  Číslo Miesto Typ Záznam Zbernica
  1 Obývačka SHT21 (3.3V!) Teplota + vlhkosť I2C
  2 Obývačka BME280 (3.3V!) Teplota + vlhkosť I2C
  3 Kúpelňa DHT22 Teplota + vlhkosť Digital
  4 Kúpelňa DHT22 Teplota + vlhkosť Digital
  5 Šatník DS18B20 Teplota OneWire A
  6 Rodičovská izba DS18B20 Teplota OneWire A
  7 Detská izba DS18B20 Teplota OneWire B
  8 Chodba DS18B20 Teplota OneWire B
  9 Predsieň DS18B20 Teplota OneWire B
  10 Kuchyňa DS18B20 Teplota OneWire B
  11 JZ - Atrium DS18B20-X Teplota OneWire C
  12 SV - Ulica DS18B20-X Teplota OneWire D

  Modul 1 - Byt - Schéma zapojenia


  Byt - schéma zapojenia OneWire zberníc, digitálnych senzorov DHT22 - Arduino Mega2560 + Ethernet

  MODUL 2 - KOTOLŇA - Vývody - Arduino Mega 2560

  Zbernica Vývod
  OneWire A D22
  OneWire B D23
  OneWire C D24
  OneWire D D25
  OneWire E D26
  OneWire F D27
  OneWire G D28
  OUT1 D29
  OUT2 D30
  OUT3 D31
  OUT4 D32
  OUT5 D33
  OUT6 D34
  OUT7 D35
  OUT8 D36
  IN1 D37
  IN2 D38
  IN3 D39
  IN4 D40
  IN5 D41
  IN6 D42
  IN7 D43
  IN8 D44

  MODUL 2 - KOTOLŇA - Senzory a zbernice

  Číslo Miesto Typ Záznam Zbernica
  1 BYT #1 IN DS18B20-X Teplota OneWire A
  2 BYT #1 OUT DS18B20-X Teplota OneWire A
  3 BYT #2 IN DS18B20-X Teplota OneWire B
  4 BYT #2 OUT DS18B20-X Teplota OneWire B
  5 BYT #3 IN DS18B20-X Teplota OneWire C
  6 BYT #3 OUT DS18B20-X Teplota OneWire C
  7 BYT #4 IN DS18B20-X Teplota OneWire D
  8 BYT #4 OUT DS18B20-X Teplota OneWire D
  9 BYT #5 IN DS18B20-X Teplota OneWire E
  10 BYT #5 OUT DS18B20-X Teplota OneWire E
  11 BYT #6 IN DS18B20-X Teplota OneWire F
  12 BYT #6 OUT DS18B20-X Teplota OneWire F
  13 KOMIN 1 DS18B20-X Teplota OneWire G
  14 KOMIN 2 DS18B20-X Teplota OneWire G
  15 Bojler VRCH DS18B20-X Teplota OneWire G
  16 Bojler STRED DS18B20-X Teplota OneWire G
  17 Termostat byt #1 Digitálny vstup IN1 Digital
  18 Termostat byt #2 Digitálny vstup IN2 Digital
  19 Termostat byt #3 Digitálny vstup IN3 Digital
  20 Termostat byt #4 Digitálny vstup IN4 Digital
  21 Termostat byt #5 Digitálny vstup IN5 Digital
  22 Termostat byt #6 Digitálny vstup IN6 Digital
  23 Termostat byt #7 Digitálny vstup IN7 Digital
  24 Termostat byt #8 Digitálny vstup IN8 Digital
  25 Čerpadlo byt #1 Digitálny výstup OUT1 Digital
  26 Čerpadlo byt #2 Digitálny výstup OUT2 Digital
  27 Čerpadlo byt #3 Digitálny výstup OUT3 Digital
  28 Čerpadlo byt #4 Digitálny výstup OUT4 Digital
  29 Čerpadlo byt #5 Digitálny výstup OUT5 Digital
  30 Čerpadlo byt #6 Digitálny výstup OUT6 Digital
  31 Čerpadlo byt #7 Digitálny výstup OUT7 Digital
  32 Čerpadlo byt #8 Digitálny výstup OUT8 Digital

  Modul 2 - Kotolňa - Schéma zapojenia


  Kotolňa - schéma zapojenia OneWire zberníc - Arduino Mega2560 + Ethernet

  Screenshoty webového rozhrania - Monitor teploty, vlasti v domácnosti - Arduino + Ethernet

  Monitor domácnosti - Arduino - Prihlásenie používateľa Monitor domácnosti - Arduino - Vizualizácia dát o teplote, vlhkosti v reálnom čase Čiarový graf - dáta o teplote z I2C zbernice, senzorov DHT22, SHT21, BME280 Čiarový graf - vizualizácia dát o teplote - senzory Dallas DS18B20 na OneWire zbernici Zmena názvov miestností, kde sú senzory DS18B20, DHT22, SHT21, BME280 umiestnené Výber a ovládanie výstupu v automatickom / manuálnom režime - Modul 2