Repozitár projektu - Firmvér Shareware pre Konfigurovateľný Dominator: Domination Timer firmware
Pri záujme o firmvér pre konfigurovateľný DOMINATOR v strojovom kóde kontaktujte na:

martinius96@gmail.com

Arduino LCD Rotačný enkóder Stopky Schéma Tlačidlo Menu Paintball DOMINATOR

Konfigurovateľný DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Paintball


Entity v projekte konfigurovateľný DOMINATOR:

Tím RED - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím RED
Rozhodca - kombinácia oboch tlačidiel zastaví čas
Rozhodca / STOP
Tím GRE - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím GRE

Popis projektu konfigurovateľný DOMINATOR:


DOMINATOR je zariadenie - stopky pre športy typu Airsoft, Paintball, ktoré umožňujú merať čas obsadenia bodu s rozlíšením na sekundy. Stopky sú vybavené LCD znakovým displejom rozmeru 16x2 / 20x4. Po zapnutí zariadenia je možné na displeji prostredníctvom rotačného enkódera - KY-040 prepínať medzi položkami menu. Prostredníctvom položiek je možné spustiť herný režim DOMINATOR, ktorý reaguje na používateľské tlačidlá (vstupy), prípadne je možné pred hrou v konfigurovateľnom režime nastaviť čas obsadenia bodu tímom. Tento parameter reprezentuje potrebnú dĺžku držania stlačeného tlačidla, pokým tím úspešne bod obsadí. Tento konfigurovateľný parameter sa realizuje na počet sekúnd. Druhým konfigurovateľným parametrom je automatické ukončenie hry pre dosiahnutí určitého počtu hodín stopiek s možnosťou UNLIMITED - kedy stopky počítajú do nekonečna, respektíve po maximálny výpis času na displej - 99 hodín, 59 minút, 59 sekúnd. Stopky využívajú riadiaci mikrokontróler Arduino (Arduino Uno / Nano), prípadne samostatný čip (Atmel) ATmega328P, ktorý ovláda celú logiku systému. V hre sú 2 tímy - RED tím a GRE tím, ktoré proti sebe hrajú a zaberajú pomyselný bod, ktorý je tvorený týmto zariadením - DOMINATOR. Na začiatku hry sú na displeji vypísané časy 00 hodín, 00 minút, 00 sekúnd pre RED tím, GRE tím.

Konfigurovateľný DOMINATOR - výber konfigurovateľného parametra

Tlačidlový DOMINATOR využíva tlačidlový vstup pre akciu obsadenia bodu členom tímu, rovnako aj pre vstup entity rozhodcu. Celkom sú v systéme Konfigurovateľný DOMINATOR použité 2 tlačidlá pre 3 entity systému. Využívajú sa spínacie tlačidlá zapojené v režime INPUT_PULLUP. Stlačením tlačidla sa privedie GND signál na vstupný digitálny vývod Arduina (Active-LOW spínací signál). Používajú sa spínacie tlačidlá, nie rozpínacie (nereagovali by na logiku systému, boli by vždy všetky softvérovo "stlačené"). Konfigurovateľný DOMINATOR reaguje na dĺžku stlačenia, ktorá sa nastavuje v konfiguračnom menu prostredníctvom enkóderu. Vyžaduje sa držanie tlačidla po danú dobu. Na krátke stlačenia systém nereaguje. V rozšírenej verzii je možné nastaviť aj neutralizáciu bodu (zastavenie času aktívneho tímu na bode, ak člen druhého tímu drží tlačidlo aspoň 50% potrebného času) Časy sú vypísané na LCD znakový displej rozmeru 16x2, prípadne 20x4, ktorý komunikuje s riadiacim mikrokontrolérom po I2C zbernici. Ak tím člen tímu RED obsadí bod stlačením tlačidla, spustí sa buzzer, ktorý krátkym pípnutím ohlási zmenu na bode. Následne sa rozsvieti LED dióda tímu RED na tomto stanovišti a na displeji sa začne pripočítavať čas pre tento tím.


V prípade, že bod obsadí tím GRE a člen tímu stlačí príslušné tlačidlo, opäť sa ozve buzzer, rozsvieti sa dióda tímu GRE, čas tímu RED sa pauzuje a počíta sa čas tímu GRE, ktorý bod obsadil. Rozhodca pre zastavenie oboch časov musí stlačiť obe tlačidlá súčasne. Časy sú zastavené, pokým nie je bod obsadený opäť niektorým z tímov, ktoré sú v systéme Tento typ vstupu je tak vhodný pre spustenie prestávky, ale môže taktiež ukončiť hru pre jej vyhodnotenie. V prípade herného režimu COUNTDOWN je kombinácia oboch tlačidiel určená pre zastavenie času odpočtu! Nová hra sa realizuje resetom celej dosky Arduino cez RST tlačidlo, prípadne odpojením a pripojením napájania. V menu je možné konfigurovať aj aktivitu / neaktivitu hlásiča - buzzera, ktorý je možné tiež do hry obsiahnuť. Režim hry DOMINATOR používa buzzer pre ohlásenie prebiehajúceho obsadenia bodu. Eraser v tomto type DOMINATOR-a neexistuje. V systéme môže byť implementovaná druhá hra - countdown, ktorá umožňuje nastaviť minútový odpočet, pokým musí byť zastavený. Hráč zastaví odpočet držaním oboch tlačidiel po určitú dobu (vychádza z konfiguračného menu pre dĺžku stlačenia z DOMINATOR-a).


Výpis časov na LCD displej - herný režim DOMINATION:


Výpis časov na LCD znakovom displeji 20x4 - Arduino Domination Timer - DOMINATOR

Výpis časov na LCD displej - herný režim COUNTDOWN:


Výpis časov na LCD znakovom displeji 20x4 - Arduino Domination Timer - COUNTDOWN

Kompatibilný riadiaci hardvér - Konfigurovateľný DOMINATOR:Kompatibilné periférie - Konfigurovateľný DOMINATOR:


LCD znakový displej 16x2 / 20x4
LCD znakový displej 16x2 / 20x4
Kúpiť GME.sk
Kúpiť RLX.sk
Kúpiť Techfun.sk
Rotačný 360° enkóder (KY-040)
Rotačný 360° enkóder (KY-040)
Kúpiť GME.sk
Kúpiť RLX.sk
Kúpiť Techfun.sk
Spínacie tlačidlo (pushbutton)
4x spínacie tlačidlo (pushbutton)
Kúpiť GME.sk
Kúpiť Techfun.sk

Schéma zapojenia - Konfigurovateľný DOMINATOR


Konfigurovateľný DOMINATOR - schéma zapojenia - Arduino / Airsoft, stopwatch, DOMINATION

Konfigurovateľný DOMINATOR - herný režim DOMINATION


Konfigurovateľné stopky - Arduino pre Airsoft, Paintball

Tabuľkové zapojenie vývodov - Konfigurovateľný DOMINATOR - plne odpovedá schéme zapojenia:


Arduino Uno / Nano (ATmega328P) I2C prevodník pre LCD displej
GND GND
5V Vcc
A4 SDA
A5 SCL
Arduino Uno / Nano (ATmega328P) Rotačný enkóder - KY-040
GND GND
5V +
D3 CLK
D4 DT
D5 SW
Arduino Uno / Nano (ATmega328P) LED diódy
GND GND
D6 IN (RED)
D7 IN (GREEN)
Arduino Uno / Nano (ATmega328P) Tlačidlá (INPUT_PULLUP)
GND GND
D8 IN (RED)
D9 IN (GRE)
Arduino Uno / Nano (ATmega328P) Buzzer
D10 IO
GND GND

Testovací program (Shareware) - Konfigurovateľný DOMINATOR so strojovým kódom


K projektu Konfigurovateľný DOMINATOR je dostupná Shareware verzia (.hex). Verzia umožňuje merať maximálne 60 sekúnd pre každý tím. Po dosiahnutí tohto času sa stopky zastavia. Cieľom verzie je overiť kompatibilitu s vašim hardvérom. V Github repozitári sú dostupné strojové kódy na základe I2C adresy prevodníka pre LCD displej. Najpoužívanejšie adresy sú 0x27 a 0x3F. Ak neviete adresu vášho prevodníka využite vstavaný príklad v Arduino IDE --> I2C Scanner, ktorý vám adresu vypíše na UART rozhranie (Sériový monitor). Strojový kód je možné nahrať do mikrokontroléru Arduino Uno cez softvér AVRDUDE - súčasť Arduino IDE, prípadne s GUI rozhraním cez XLoader - ľahšie na použitie.

 • AVRDUDE je nutné spustiť cez CMD (príkazový riadok) je nainštalované s prostredím Arduino IDE. Nachádza sa v C:/Users/User/Documents/ArduinoData/packages/arduino/tools/avrdude/6.X.X-arduino/bin

 • Vzorový príkaz pre nahratie programu do Arduino Uno / Nano (ATmega328P):
 • Pre firmvér s I2C adresou displeja 0x27 (ukážkovo COM port 21 a 115200 baud/s): avrdude -CC: avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM21 -b115200 -D -Uflash:w:encoder_0x27.ino.hex:i
 • Pre firmvér s I2C adresou displeja 0x3F (ukážkovo COM port 21 a 115200 baud/s): avrdude -CC: avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM21 -b115200 -D -Uflash:w:encoder_0x3F.ino.hex:i
 • XLoader je Windows aplikácia (spusiteľný .exe nástroj) s jednoduchým grafickým rozhraním, ktoré umožňuje výber firmvéru - strojového kódu (.hex), cieľovej platformy a vie dynamicky ukázať COM port, na ktorom sa zariadenie nachádza.
 • Jednoduchým kliknutím na Upload je možné strojový kód automatizovane nahrať (XLoader využíva podobne ako Arduino IDE nástroj AVRDUDE). Okno XLoadera informuje o úspešnom uploade formou výpisu počtu uploadovaných bajtov.
 • Firmvér je možné stiahnuť nájsť v repozitári: TU. Firmvér je v priečinku Github repozitáru projektu /firmware/button_dominator/ rozdelený podľa adresy I2C prevodníka (zistili ste z I2C scanner výstupu na UART rozhranie). V prípade, že využívate Arduino Nano s OLD Bootloaderom, je nutné projekt nahrávať rýchlosťou 57600 baud/s, nakoľko baudrate 115200 nie je podporovaný!

  Dostupný firmvér - Konfigurovateľný tlačidlový DOMINATOR


  Názov firmvéru (v priečinku encoder_dominator) Funkčnosť firmvéru Stiahnuť
  encoder_0x27.ino.hex Testovací firmvér projektu Konfigurovateľný tlačidlový Dominator, umožňuje merať čas 15 sekúnd pre každý tím. Určené pre LCD znakový displej rozmeru 16x2, alebo 20x4 s I2C prevodníkom, ktorý komunikuje na adrese 0x27 Stiahnuť firmvér
  encoder_0x3F.ino.hex Testovací firmvér projektu Konfigurovateľný tlačidlový Dominator, umožňuje merať čas 15 sekúnd pre každý tím. Určené pre LCD znakový displej rozmeru 16x2, alebo 20x4 s I2C prevodníkom, ktorý komunikuje na adrese 0x3F Stiahnuť firmvér

  I2C Scanner - program pre načítanie adresy I2C prevodníka pre LCD displej


  Očakávaný výstup programu I2C Scanner:


  Výpis I2C adresy, na ktorej komunikuje I2C prevodník pre displej 16x2 / 20x4

  Knižnica Wire je vstavaná do Arduino IDE, nie je nutná jej inštalácia. Program je možné skompilovať a overiť komunikáciu po I2C zbernici s LCD znakovým displejom. I2C prevodník je vhodné pripojiť k Arduinu na hardvérové I2C vývody (SCL na A5, SDA na A4) ešte pred nahratím programu, stačí aj bez dispelja. Načítanú adresu displeja je nutné dodať pre úspešný build pre Arduino a jeho cieľovú architektúru.

  #include <Wire.h>
   
   
  void setup()
  {
   Wire.begin();
   
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
   Serial.println("\nI2C Scanner");
  }
   
   
  void loop()
  {
   byte error, address;
   int nDevices;
   
   Serial.println("Scanning...");
   
   nDevices = 0;
   for(address = 1; address < 127; address++ )
   {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
   
    if (error == 0)
    {
     Serial.print("I2C device found at address 0x");
     if (address < 16)
      Serial.print("0");
     Serial.print(address,HEX);
     Serial.println(" !");
   
     nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
     Serial.print("Unknown error at address 0x");
     if (address < 16)
      Serial.print("0");
     Serial.println(address,HEX);
    }  
   }
   if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
   else
    Serial.println("done\n");
   
   delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
  }