Repozitár projektu - Firmvér Shareware pre Tlačidlový Dominator: Domination Timer firmware
Pri záujme o firmvér pre tlačidlový DOMINATOR v strojovom kóde kontaktujte na:

martinius96@gmail.com

Arduino LCD Tlačidlo Stopky Schéma I2C Paintball DOMINATOR

Tlačidlový DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Paintball


Entity v projekte tlačidlový DOMINATOR:

Tím RED - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím RED
Tím GRE - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím GRE
Rozhodca - tlačidlo pre používateľský vstup
Rozhodca
Eraser - tlačidlo pre používateľský vstup
Eraser

Popis projektu Tlačidlový DOMINATOR


Tlačidlový DOMINATOR je zariadenie - stopky pre športy typu Airsoft, Paintball, ktoré vzniklo ako ekvivalent k projektu RFID Dominator. Rozdielom je implementácia tlačidlového vstupu pre hráčov namiesto RFID vstupu kartou. Stopky využívajú riadiaci mikrokontróler Arduino (Arduino Uno / Nano), prípadne samostatný čip (Atmel) ATmega328P, ktorý ovláda celú logiku systému. Súčasťou stopiek je LCD znakový displej rozmeru 16x2 (16 znakov x 2 riadky), respektíve 20x4, na ktorom sa dynamicky vyobrazujú časy jednotlivých tímov. V hre sú implementované 2 tímy - RED tím a GRE tím, ktoré proti sebe hrajú a snažia sa o obsadenie a následné udržanie tohto bodu po čo najdlhšiu dobu. Na začiatku hry sú na displeji vypísané časy 00 hodín, 00 minút, 00 sekúnd pre RED tím, GRE tím.


Tlačidlový DOMINATOR využíva tlačidlový vstup pre akciu obsadenia bodu členom tímu, rovnako aj pre vstup entity rozhodcu a erasera. Celkom teda 4 tlačidlá pre 4 entity systému (tím RED, tím GRE, Rozhodca, Eraser), využívajú sa spínacie tlačidlá zapojené v režime INPUT_PULLUP. Stlačením tlačidla sa privedie GND signál na vstupný digitálny vývod Arduina (Active-LOW spínací signál). Používajú sa spínacie tlačidlá, nie rozpínacie (nereagovali by na logiku systému, boli by vždy všetky softvérovo "stlačené"). Časy sú vypísané na LCD znakový displej rozmeru 16x2, prípadne 20x4, ktorý komunikuje s riadiacim mikrokontrolérom po I2C zbernici.


Ak tím člen tímu RED obsadí bod stlačením tlačidla, spustí sa buzzer, ktorý krátkym pípnutím ohlási zmenu na bode. Následne sa rozsvieti LED dióda tímu RED na tomto stanovišti a na displeji sa začne pripočítavať čas pre tento tím. V prípade, že bod obsadí tím GRE a člen tímu stlačí príslušné tlačidlo, opäť sa ozve buzzer, rozsvieti sa dióda tímu GRE, čas tímu RED sa pauzuje a počíta sa čas tímu GRE, ktorý bod obsadil. Ak svoje tlačidlo stlačí organizátor (rozhodca), oba časy sa zapauzujú až do momentu, kým nevykoná používateľský vstup člen niektorého z tímov. Tento typ vstupu je tak vhodný pre spustenie prestávky, ale môže taktiež ukončiť hru pre jej vyhodnotenie. Tlačidlový DOMINATOR má ešte štvrté tlačidlo pre entitu eraser, ktorá oba časy zapauzuje a vynuluje na počiatočné hodnoty ako po spustení stopiek Tlačidlový DOMINATOR. Slúži pre reštart hry, inicializáciu novej hry.


Projekt je vhodný pre Airsoft akcie, športové areály, čí Airsoft tímy, ktoré si môžu dané zariadenie zostrojiť. Výhodou systému Tlačidlový DOMINATOR je, že ho je možné klonovať a vytvoriť si X bodov s totožnou konfiguráciou prostredníctvom strojového kódu, ktorý je možné nahrávať do neobmedzeného počtu Arduino dosiek a čipov a zaručuje totožný chod aplikácie. Hráči tak môžu v hre obsadzovať viacero bodov, pričom sa na konci hry sčíta čas, ako dlho bol ktorý bod obsadený ktorým tímom. Je možné využiť aj tlačidlá s integrovanou dútnavkou, ktorá zlepší čítateľnosť a odhalí farbu jednotlivých tlačidiel v šere, tme.

Tlačidlový DOMINATOR je dostupný v dvoch verziách:
 • Základná verzia - reaguje okamžite na stlačenie tlačidla tímu pre obsadenie bodu
 • Rozšírená verzia - vyžaduje držanie tlačidla príslušného tímu po dobu 5 sekúnd pre obsadenie bodu
 • V prípade Rozhodcu / Erasera je reakcia systému na stlačenie okamžitá

 • Výpis časov na LCD znakovom displeji 20x4:


  Výpis časov na LCD znakovom displeji 20x4 - Arduino Domination Timer - DOMINATOR

  Kompatibilný riadiaci hardvér pre tlačidlový DOMINATOR:  Periférie pre tlačidlový DOMINATOR:  Princíp funkčnosti projetku Tlačidlový DOMINATOR po hardvérovej stránke:


  Tlačidlá sú zapojené v režime INPUT_PULLUP, využívajú interný 20 kΩ PULLUP rezistor, ktorý drží logickú úroveň HIGH na digitálnom vstupe. Pri stlačení tlačidla sa privedie signál úrovne LOW na digitálny vstup. Na základe typu tlačidla a použitej verzie firmvéru dokáže Arduino overiť dĺžku držania tlačidla, pričom sa nezávisle na tom vykonáva aj logika počítadla. Pri splnení podmienky zmeny na bode spustí Arduino pípnutie buzzra, aplikuje digitálne stavy na LED diódy. Logika systému sa nezávisle na stavoch digitálnych vstupov vykonáva každých 1000 ms - 1 Hz rutina (časované cez funkciu millis(), t.j. cez Timer 0). V tejto rutine sa vykonáva kontrola aktívneho tímu s následným pripočítaním času. Čas je dynamicky vykreslený na LCD znakovom displeji 20x4, alebo 16x2. Displej komunikuje s Arduinom po I2C zbernici s hodinovým signálom (SCL) 100 kHz - Standard Speed. Prepis displeja tak trvá do cca 15 ms, pričom sa prepisuje iba riadok daného tímu, ktorý je na bode aktívny. Pri vážnom záujme možno rozšíriť firmvér pre hru DOMINATOR na 3 alebo 4 tímy.

  RFID Dominator - hra pre 4 tímy
  Maximálny rozsah času, ktorý môže byť vypísaný v systéme: 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd
  Spotreba: cca 20mAh pri 5V napájaní. Vhodné napájať cez powerbanku, nabíjačku od telefónu s USB výstupom.

  Tlačidlový DOMINATOR za behu v Airsoft hre


  Airsoft Dominator RFID

  Tlačidlový DOMINATOR - ukážka funkčnosti a logiky systému  Tabuľkové zapojenie vývodov - Tlačidlový DOMINATOR - plne odpovedá schéme zapojenia:


  Arduino Uno / Nano (ATmega328P) I2C prevodník pre LCD displej
  GND GND
  5V Vcc
  A4 (Hardware SDA) SDA
  A5 (Hardware SCL) SCL
  Arduino Uno / Nano (ATmega328P) Buzzer (hlásič)
  GND GND
  5V Vcc
  D5 IN
  Arduino Uno / Nano (ATmega328P) LED diódy
  GND GND
  D4 IN (RED) LED
  D3 IN (GREEN) LED
  Arduino Uno / Nano (ATmega328P) Tlačidlá (INPUT_PULLUP)
  GND GND
  D6 IN (GREEN)
  D7 IN (ERASER)
  D8 IN (Rozhodca)
  D9 IN (RED)

  Schéma zapojenia - Tlačidlový DOMINATOR:


  Airsoft Dominator RFID

  Testovací program (Shareware) - Tlačidlový DOMINATOR so strojovým kódom


  Zdrojový kód - tlačidlový Dominator pre Airsoft postavený na platforme Arduino
  K projektu Tlačidlový DOMINATOR je dostupná Shareware verzia (.hex). Verzia umožňuje merať maximálne 15 sekúnd hry pre každý tím. Cieľom verzie je overiť kompatibilitu s vašim hardvérom. V Github repozitári sú dostupné strojové kódy na základe I2C adresy prevodníka pre LCD displej. Najpoužívanejšie adresy sú 0x27 a 0x3F. Ak neviete adresu vášho prevodníka využite vstavaný príklad v Arduino IDE --> I2C Scanner, ktorý vám adresu vypíše na UART rozhranie (Sériový monitor). Strojový kód je možné nahrať do mikrokontroléru Arduino Uno cez softvér AVRDUDE - súčasť Arduino IDE, prípadne s GUI rozhraním cez XLoader - ľahšie na použitie.

 • AVRDUDE je nutné spustiť cez CMD (príkazový riadok) je nainštalované s prostredím Arduino IDE. Nachádza sa v C:/Users/User/Documents/ArduinoData/packages/arduino/tools/avrdude/6.X.X-arduino/bin
 • Vzorový príkaz pre nahratie programu do Arduino Uno / Nano (ATmega328P):
 • avrdude -CC: avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM21 -b115200 -D -Uflash:w:sketch.ino.hex:i
 • XLoader je Windows aplikácia (spusiteľný .exe nástroj) s jednoduchým grafickým rozhraním, ktoré umožňuje výber firmvéru - strojového kódu (.hex), cieľovej platformy a vie dynamicky ukázať COM port, na ktorom sa zariadenie nachádza.
 • Jednoduchým kliknutím na Upload je možné strojový kód automatizovane nahrať (XLoader využíva podobne ako Arduino IDE nástroj AVRDUDE). Okno XLoadera informuje o úspešnom uploade formou výpisu počtu uploadovaných bajtov.
 • Firmvér je možné stiahnuť z repozitára projektu: TU. Firmvér je v priečinku Github repozitáru projektu /firmware/button_dominator/ rozdelený podľa adresy I2C prevodníka (zistili ste z I2C scanner výstupu na UART rozhranie).

  Dostupný firmvér (Shareware) - Tlačidlový DOMINATOR


  Názov firmvéru (v priečinku button_dominator) Určené pre Stiahnuť
  0x27.ino.hex Testovací firmvér projektu Tlačidlový Dominator, umožňuje merať čas 15 sekúnd pre každý tím. Určené pre LCD znakový displej rozmeru 16x2, alebo 20x4 s I2C prevodníkom, ktorý komunikuje na adrese 0x27 Stiahnuť firmvér
  0x3F.ino.hex Testovací firmvér projektu Tlačidlový Dominator, umožňuje merať čas 15 sekúnd pre každý tím. Určené pre LCD znakový displej rozmeru 16x2, alebo 20x4 s I2C prevodníkom, ktorý komunikuje na adrese 0x3F Stiahnuť firmvér
  V prípade najnovších čínskych klonov Arduino Nano, ktoré majú "Old Bootloader" je nutné nahrávať rýchlosťou 57600 baud/s! Pri iných verziách s novším Bootloaderom 115200 baud/s (táto rýchlosť je použitá aj v AVRDUDE príkaze pre nahratie strojového kódu).

  Nahrávanie Shareware verzie projektu Tlačidlový DOMINATOR do Arduina cez XLoader


  XLoader - Arduino - AVRDUDE - Tlačidlový DOMINATOR - testovací program

  Všeobecný videonávod pre upload firmvéru do Arduina cez XLoader  I2C Scanner - program pre načítanie adresy I2C prevodníka pre LCD displej


  Očakávaný výstup programu I2C Scanner:


  Výpis I2C adresy, na ktorej komunikuje I2C prevodník pre displej 16x2 / 20x4

  Knižnica Wire je vstavaná do Arduino IDE, nie je nutná jej inštalácia. Program je možné skompilovať a overiť komunikáciu po I2C zbernici s LCD znakovým displejom. I2C prevodník je vhodné pripojiť k Arduinu na hardvérové I2C vývody (SCL na A5, SDA na A4) ešte pred nahratím programu, stačí aj bez displeja. Načítanú adresu displeja je nutné dodať pre úspešný build pre Arduino a jeho cieľovú architektúru.

  #include <Wire.h>
   
   
  void setup()
  {
   Wire.begin();
   
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
   Serial.println("\nI2C Scanner");
  }
   
   
  void loop()
  {
   byte error, address;
   int nDevices;
   
   Serial.println("Scanning...");
   
   nDevices = 0;
   for(address = 1; address < 127; address++ )
   {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
   
    if (error == 0)
    {
     Serial.print("I2C device found at address 0x");
     if (address < 16)
      Serial.print("0");
     Serial.print(address,HEX);
     Serial.println(" !");
   
     nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
     Serial.print("Unknown error at address 0x");
     if (address < 16)
      Serial.print("0");
     Serial.println(address,HEX);
    }  
   }
   if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
   else
    Serial.println("done\n");
   
   delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
  }